Bestyrelse/Vedtægter


Bestyrelsen for Hinnerup-Badet:

Efter seneste generalforsamling d. 21/02-2022 konstituerede bestyrelsen sig med følgende medlemmer.

Jan Sau Johansen    Formand

Mette Høi                  Næstformand 

Henrik Sloth              Kasserer

Vivi Søndergaard      Bestyrelsesmedlem

Rasmus Schøler       Bestyrelsesmedlem 

Janni Kappel             Bestyrelsesmedlem

Maria Lemming         Personalerep. 

Jørgen Mundt            Sekretær 

 

 

Vedtægter for Hinnerup-Badet                                                                                      §1

Formål

Hinnerup-Badet er en almennyttig forening, som har til formål at forestå driften af den del af matr.nr. 1L Hinnerup by, Grundfør, som foreningen har lejet af Favrskov Kommune.

Hinnerup-Badet er et familiebad, som skal tilgodese hele familiens behov for:

- Motion og helse

- Rekreation

- Leg og morskab

- Afslapning

- Hygge og samvær

- Svømning

Hinnerup-Badet skal være et fristed, et sted hvor alle kommer for at have nogle gode oplevelser i en sjov og afslappet atmosfære, omkring forskellige aktiviteter, dækkende et meget bredt behov.

Konkurrencesvømning skal således tilgodeses, men udgangspunktet er de bredere rekreative og motionelle behov blandt borgerne i almindelighed.

Den almennyttige forenings vilkår for anvendelse af Hinnerup-Badets faciliteter fremgår i øvrige af særskilt leje- og driftsaftale, hvis indhold er at betragte som en del af nærværende vedtægter.

                                                                                                                                    §2

Bestyrelsens sammensætning og valg.

Hinnerup-Badet ledes af en bestyrelse på 6 medlemmer sammensat således:

- 5 valgt af generalforsamlingen

- 1 medarbejderrepræsentant valgt af og blandt medarbejderne ved Hinnerup-Badet (driftslederen kan ikke vælges som medarbejderrepræsentant).

Driftslederen deltager i bestyrelsesmøderne som bestyrelsens sekretær.

Bestyrelseshvervet er ulønnet.

Generalforsamlingsvalgte medlemmer vælges for 2 år. 3 vælges i ulige år, og 2 i lige år.

Medarbejderrepræsentanten vælges for 1 år ad gangen.

Bestyrelsen konstituerer sig efter det årlige bestyrelsesvalg med formand og næstformand, der ikke kan være medarbejderrepræsentant.

§3

Medlemmer

Medlemskab af den almennyttige forening Hinnerup-Badet kan omfatte:

Personer over 18 år - årskontingent 50 kr.

Foreninger - årskontingent 100 kr.

For at opnå personligt medlemskab skal man være bosiddende i Favrskov Kommune.

Foreningsmedlemskab kan opnås af alle foreninger med fritidsaktiviteter i Hinnerup-Badet og hjemmehørende i Favrskov Kommune.

Medlemmerne har ingen andel i foreningens formue eller evt. overskud. Medlemmerne hæfter heller ikke for foreningens gæld eller evt. driftsunderskud.

§4

Generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamlinger (såvel ordinære som ekstraordinære) sker ved bekendtgørelse i en lokal avis med mindst 14 dages varsel, og dagsordenen angives i bekendtgørelsen.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned.

Dagsordenen skal omfatte følgende punkter:

  • Valg af dirigent
  • Årsberetning ved formanden
  • Godkendelse af foregående års regnskab
  • Godkendelse af næste års budget
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer
  • Valg af 2 revisorer
  • Indkomne forslag
  • Eventuelt

Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, må være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage forud for generalforsamlingen.

Stemmeberettigede og valgbare på generalforsamlingen er alle foreningens medlemmer. Ønsker udøvere af foreningens udbudte aktiviteter valgbarhed og stemmeret, kan det ske ved at tegne personligt medlemskab som under § 3.

Foreningens medlemmer har følgende stemmer:

Personer over 18 år: 1 stemme

Foreninger : 1 stemme

Der kan kun stemmes på generalforsamlingen ved personligt fremmøde.

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når en enig bestyrelse finder anledning eller når mindst 1/3 af de stemmeberettigede skriftligt overfor bestyrelsen fremsætter anmodning herom. I skrivelsen angives, hvad der ønskes behandlet på generalforsamlingen.

§5

Bemyndigelse

Den almennyttige forening Hinnerup-Badet tegnes af formand (i dennes fravær af næstformand) i forening med driftslederen.

Hvis bestyrelsen påtager sig forpligtelser, der strækker sig ud over det aktuelle regnskabsår, kræves den samlede bestyrelses underskrift.

Bestyrelsen kan give driftslederen eller enkeltpersoner fuldmagt til at disponere ved checks og girokort samt kvittere for de løbende forretninger i driftsmæssig henseende.

§6

Bestyrelsesmøder

Bestyrelsen afholder mindst 4 møder årligt, og i øvrigt så ofte formanden eller et flertal i bestyrelsen ønsker det. Indkaldelse skal normalt ske med mindst 14 dages varsel.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 4 medlemmer - heraf formanden eller næstformanden - er til stede. Alle afgørelser sker ved almindelig stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens (eller i dennes fravær, næstformandens) stemme udslagsgivende. Der føres protokol over alle beslutninger ved bestyrelsens møder. Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden, der sendes til byrådets orientering.

§7

Regnskab

Regnskabsåret er kalenderåret.

Revision af det årlige regnskab sker ved godkendt revisor, samt de af generalforsamlingen valgte revisorer.

Inden generalforsamlingen udfærdiges årsregnskabet. Regnskabet fremsendes efter godkendelse på generalforsamlingen sammen med referat fra generalforsamlingen til orientering for Favrskov Kommune.

§8

Budget

Bestyrelsen er ansvarlig for, at der udarbejdes et budget, der fremlægges til godkendelse på generalforsamlingen og fremsendes til orientering for Favrskov Kommune.

                                                                                                                                      §9

Personale

Bestyrelsen ansætter og afskediger driftsleder af Hinnerup-Badet.

Månedslønnet personale ansættes af driftsleder og formand/næstformand.

Timelønnet personale ansættes af driftsleder.

Afsked af månedslønnet personale besluttes af bestyrelsen efter indstilling af driftsleder.

Afsked af timelønnet personale foretages af driftsleder og formand/næstformand.

Øvrige principper for personale herunder lønforhold fastsættes af bestyrelsen.

Den daglige ledelse varetages af driftslederen.

§10

Åbningstid og priser

Bestyrelsen fastsætter ved budgetlægningen priser for benyttelse af anlægget samt i hvilket omfang, der skal ydes rabat for grupper, månedskort, sæsonkort osv.

Regler for offentlig åbningstid og lejefastsættelse for klubber og institutioner fastsættes i driftsaftalen, der årligt indgås med Favrskov Kommune.

§11

Ændring af vedtægt

Vedtægtsændringer kan kun finde sted, når 2/3 af generalforsamlingen stemmer derfor og ændringerne efterfølgende er godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune.

Tvist om fortolkning af vedtægter forelægges Byrådet i Favrskov Kommune til afgørelse.

                                                                                                                                    §12

Ikrafttræden

De af byrådet godkendte vedtægter af 29. maj 2007 træder i kraft den 1. i måneden efter godkendelse på Badets næstkommende ekstraordinære generalforsamling i henhold til referatet fra samme.

§13

Nedlæggelse af forening

Beslutning om foreningens opløsning, skal vedtages på en generalforsamling.

Til gyldig vedtagelse kræves, at forslaget ved sagens behandling opnår tilslutning med mindst 2/3 af generalforsamlingens samlede mulige stemmetal, eller at der ved to efterfølgende ekstraordinære generalforsamlinger afgives et antal stemmer for forslaget, der mindst svarer til 2/3 af de i generalforsamlingen deltagende stemmeberettigede.

I tilfælde af foreningens opløsning indstiller generalforsamlingen til byrådet anvendelsen af foreningens midler, der i alle tilfælde skal anvendes til forbedring af Hinnerup-Badet.

______________ _________________

Jan Sau Johansen Kurt Overbye

Formand Næstformand

_______________ __________________

Tove Bang Ib Østergaard

Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem

Godkendt af byrådet den 16. December 1992

Godkendt af byrådet den 27. april 1994

Godkendt af byrådet i Favrskov Kommune den 29. maj, 2007

_________________________

Forvaltningsdirektør Ole Poulsen