Den almennyttige forening Hinnerup-Badet 

afholder generalforsamling 

                                             Mandag den 19. februar 2024, kl. 19.00 – 

                                            i SKIC-Søften 

                                                                                               Dagsorden:

                                                                   1. Valg af dirigent

                                                                   2. Årsberetning ved formanden

                                                                   3. Godkendelse af foregående års regnskab

                                                                   4. Godkendelse af næste års budget

                                                                   5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

                                                                   6. Valg af 2 interne revisorer  

                                                                   7. Indkomne forslag

                                                                    8. Eventuelt

           Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage forud for generalforsamlingen.

                                              Bestyrelsen vil være vært ved en let anretning.

                                        Bestyrelsen i Hinnerupbadet

 

_____________________________________________________________________________________________

Referat fra Hinnerup-Badets generalforsamling d. 19/2 2024 hos SKIC.                                                      

1)                                     Valg af dirigent. 

Ib Østergaard blev valgt. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt til afholdelse senest i februar måned samt beslutningsdygtig og gav ordet videre til formanden. 

2)                                    Årsberetning ved formanden. 

Jan Sau Johansen fremlagde bestyrelsens beretning for 2023.

Årsberetningen blev godkendt af generalforsamlingen.

Se skriftlig beretning i nedenstående bilag.   

3)                                    Godkendelse af foregående årsregnskab. 

Jørgen Mundt fremlagde regnskab 2023.

Regnskabet blev godkendt. 

4)                                    Godkendelse af næste års budget. 

Jørgen Mundt fremlagde budget 2023.

Budgettet blev godkendt. 

5)                                    Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg var Vivi Søndergaard & Rasmus Schøler, der begge blev genvalgt for en 2 årig periode.

Henrik Sloth udtrådte af bestyrelsen og blev erstattet af Janni Kappel for en 1 årig periode. 

6)                                    Valg af 2 revisorer. 

Genvalg til Hans Peter Krupsdahl og Jens Ørregaard Nielsen 

7)                                    Indkomne forslag. 

                     Ingen indkomne forslag. 

8)                                    Eventuelt.                                                                                           

                           Bestyrelsen var efter generalforsamlingen vært ved en let anretning.

                            Der var 15 fremmødte.  

 Referent: Jørgen Mundt

________________________

Dirigent: Ib Østergaard

Bilag til punkt 2. 

Beretning for HinnerupBadets arbejde i 2023 

Generalforsamlingen den 19.2.2024/jsj 

Dette års beretning starter, hvor sidste års beretning blev afsluttet, nemlig ved vores 30-års fødselsdagsarrangement, der blev gennemført i efteråret 2023. Det blev en rigtig fin markering af 30 års udvikling og drift og vi var rigtigt glade for alle de foreninger, der bakkede op med aktiviteter, ligesom der var flot udspringsshow, den altid populære pølsevogn fra SGF's venner, perfekt solskin, en rigtig fin (om end lettere forsinket!) borgmestertale og jagthornshyldest, trommekonkurrence ved garden, morsomme indslag ved repræsentanter fra Søften Bagstræberne m.m.m. Tak for opbakning og tak for medvirken til alle. 

Udover enkeltstående events og markeringer af festdage har vi henover året og alle ugens dage masser af faste aktiviteter, som tiltrækker et stort antal gæster og deltagere; i flæng vil vi nævne: Wellness for piger, dykkere, kajaktræning, mærkesvømning, stævner, div. kurser, fodbold-cup, Badminton-lejr, Team Favrskov Håndbold, spejdere, 12-timers svømning, Trygfondens livreddere på besøg osv.

I maj måned blev saunaer genstartet efter energikrise og det har vist sig særdeles positivt.

Der er blevet installeret nye skamler og vipper, som har muliggjort opstart af udspringshold i HOG-svømning.

Der gennemføres hvert år faglige og sociale arrangementer for personale samt møder og sammenkomst i bestyrelsen.

Der sker løbende udskiftning i gruppen af timelønnede ansatte i HinnerupBadet. Vi har således i det forløbne år sagt "farvel" til 5 af vore medarbejdere og "goddag" til 5 nye, hvoraf flere er rekrutteret gennem samarbejde med svømmeklubben – tak for den grundlæggende oplæring herfra. Det er ligeledes glædeligt at kunne byde velkommen tilbage til Gert, der nu er deltids ansat og støtter op om den daglige drift i HinnerupBadet.

Som vi orienterede om sidste år fandt vi det ikke hensigtsmæssigt at realisere det projekterede wellness projekt og i stedet lod vi os inspirere af den grønne omstilling og gik i dialog med Favrskov Kommune om en tagudskiftning samt etablering af et solcelleanlæg på tagfladen af HinnerupBadet. Vi vil gerne i denne sammenhæng takke Favrskov Kommune (administration såvel som byråd) for at sikre, at vi nu kan realisere dette projekt. Byggefasen går i gang i disse uger og det er muligt for alle interesserede at se en prøve på et solcellepanel i badet. Vi satser hårdt på, at dette projekt positivt kan understøtte badets energiforbrug og dermed åbne nye veje for et udviklingsprojekt med wellness faciliteter indenfor en overskuelig årrække. 

Lidt fremadskuende ser vi frem mod et fortsat og gerne øget samarbejde med foreninger og organisationer i Rønbækcentret og lige p.t. afventes en aftale mellem HOG og Favrskov Kommune omkring driften af de indendørs anlæg.

Vi håber på stor effekt af solcelleprojektet og vil i løbet af 2024 arbejde med ny styring af vandbehandling samt kulfilter.

Vi fortsætter målrettet med at lægge midler fra til udvikling af HinnerupBadet og som det fremgår under økonomi punktet overfører vi i regnskab 2023 ca 1.4 mio kr til denne pulje.

Bestyrelsen har igangsat et strategiarbejde, som forventes afklaret i løbet af foråret 2024. I dette strategiarbejde indgår også, hvordan vi skal håndtere og gentænke det wellness projekt, som vi var virkeligt tæt på at sætte i gang for et par år siden.

I bestyrelsessammenhæng vil jeg ved denne lejlighed sige tak for samarbejdet til personalerepræsentant Maria og bestyrelsesmedlem Henrik, der har valgt at trække sig fra bestyrelsesarbejdet efter en årrække som bestyrelsesmedlem og økonomiansvarlig. Vi har sagt velkommen til en ny personale repræsentant Frea 

pva HinnerupBadets bestyrelse 

Jan S. Johansen

Formand. 

__________________________________________________________________________________________________________

Referat fra Hinnerup-Badets generalforsamling d. 20/2 2023 hos Olivias Køkken.                                                     

1)                                     Valg af dirigent. 

Ib Østergaard blev valgt. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt til afholdelse senest i februar måned samt beslutningsdygtig og gav ordet videre til formanden.

 2)                                    Årsberetning ved formanden. 

Jan Sau Johansen fremlagde bestyrelsens beretning for 2022.

Årsberetningen blev godkendt af generalforsamlingen.

Se skriftlig beretning i nedenstående bilag.  

 3)                                    Godkendelse af foregående årsregnskab. 

Henrik Sloth fremlagde regnskab 2022.

Regnskabet blev godkendt.

 4)                                    Godkendelse af næste års budget. 

Henrik Sloth fremlagde budget 2023.

Budgettet blev godkendt.

 5)                                    Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg var Mette Høi, Henrik Sloth & Jan Johansen. Alle blev genvalgt for en 2 årig periode.

Desuden deltager Janni Kappel fortsat i bestyrelsesarbejdet i det kommende år. Forudsat senere godkendelse af reviderede vedtægter af Favrskov byråd indtræder hun som medlem i bestyrelsen.

 6)                                    Valg af 2 revisorer. 

Genvalg til Hans Peter Krupsdahl og Jens Ørregaard Nielsen

 7)                                    Indkomne forslag. 

                     Bestyrelsen i Hinnerup-Badet fremlagde forslag om ændringer i vedtægterne.

                     Ændringerne blev gennemgået, drøftet og med en enkelt præcisering enstemmigt vedtaget  af generalforsamlingen. De indstilles herefter til endelig godkendelse i Favrskov byråd.

                     Se ændringsforslag i nedenstående bilag.

 8)                                    Eventuelt. 

Der var spørgsmål til antallet af medlemmer i foreningen.

”Den almennyttige forening Hinnerup-Badet” har 3 foreningsmedlemmer og 25 personlige medlemskaber.                                                                  

                           Bestyrelsen var efter generalforsamlingen vært ved en let anretning. 

                           Der var 19 fremmødte.   

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Jan Sau Johansen som formand, Mette Høi som næstformand og Henrik Sloth som kasserer.

 Referent: Jørgen Mundt

 

________________________

Dirigent: Ib Østergaard

 

Bilag til punkt 2. 

Beretning for HinnerupBadets arbejde i 2022

 Generalforsamlingen den 20.2.2023/jsj

 Året 2022 – næsten et helt år uden Corona med gæster og bølger i alle bassiner – dejligt.

Vi orienterede sidste år om godkendelse og udbud af udendørs sauna- og wellness projekt. Bestyrelsen satte projektet på stand by og genvurderede det i efteråret 2022, med det resultat, at vi ikke for nuværende finder det formåls tjenligt eller realistisk at etablere et udendørs wellnessområde – mange faktorer spiller ind i beslutningen: økonomi til etablering og drift, energikrise på baggrund af krig i Ukraine m.m. I stedet for udbygning valgte vi på et tidspunkt at slukke for saunaerne – ikke på grund af økonomi, men for at vise samfundssind. Vi drøfter tilbagevendende i bestyrelsen om vi skal gentænde saunaerne og følger udviklingen omkring energiforsyning m.m. Det har imidlertid vist sig at være noget af en økonomisk besparelse vi har fået ved at slukke saunaerne – på års plan en besparelse på 25% på el Der kommer fra tid til anden forespørgsler på om vi ikke kan tænde saunaerne igen og vi følger udviklingen internt i Favrskov såvel som andre kommuner og overvejer med jævne mellemrum om energiforsyningerne er på plads, så vi kan forsvare at tænde – vi kan godt forestille os en situation, hvor vi på enkelte tidspunkter tænder for nogle af saunaerne, men det skal vi nok informere om, når det sker.

 På bestyrelsesgangen – hvis en sådan eksisterer – har vi taget imod Jannie og Rasmus og det har været rigtigt positivt at få flere og nye kræfter med i arbejdet.

 I forhold til faciliteter har vi etableret Livreddertårn i samarbejde med Trygfonden og I vil i denne og den kommende tid se udskiftning af vipper og startskamler – et projekt, der gennemføres efter ønsker fra HOG-svømning, der også støtter etableringen økonomisk – tak for idé og bidrag.

Der er efter 30 år nu etableret en ny lift, der skaber tilgængelighed mellem det store bassin og varmtvandsafdelingen – liften benyttes nok mest til transport af rengøringsvogne og bundsuger, men den er til stede.  

 Bestyrelsen lytter med stor glæde til fortællinger om alle de mange aktiviteter, der foregår i HinnerupBadet s.eks. stævner, fastelavnsarrangement, 12-timers svøm, sikkerhedskurser, Aquacamp samt den offentlige åbning og øvrige faste aktiviteter – super fint og dejligt. Der er således også kommet et par nye faste lejere ind, nemlig Hinnerup og Langå fysioterapier – vi byder velkommen.

 For at sikre et opdateret personale, der kan stå for videreudviklingen af badet gennemføres fra tid til anden inpirationsture for det faste personale – i 2022 har turen gået til Malmø og Københavnsområdet med såvel fagligt som socialt fokus. Der er således også fælles personaledage, sammenkomster m.m..

I den faste stab har vi som en form for fastholdelses- og udviklingsinitiativ justeret Lottes arbejdstid til 10 timer i HinnerupBadet, så hun kunne "karriereudvikle" sig hos den lokale fysioterapeut i sin resterende arbejdstid. En rigtig fin aftale, som er en win-win-win ordning for Lotte, fysioterapeuten og HinnerupBadet.

Der har i 2022 været en drukne ulykke med positiv udgang, da opmærksomt personale opdagede ung mand, der sammen med kammerat kæmpede om, hvem, der kunne holde sig under vandet i længst tid!

Hvad har vi på vej?

Lige nu indhenter vi pris på etablering af solcelleprojekt, som vi håber kan etableres på størstedelen af tagfladen i løbet af sommeren – dermed får vi en grønnere profil! Der er i den grønne afdeling arbejdet med et mini-biodiversitet gennem planter og blomster langs HinnerupBadet.

Vi involverer os fortsat i samarbejdet med øvrige foreninger i området og det beskrevne visionsprojekt ser måske en delvis realisering gennem overtagelse af driften af hallerne, som idrætsforeningerne i området står i spidsen for. Vi bakker fra HinnerupBadets side op om initiativet.


Vi fylder rundt – 30 år i Hinnerup og tænker, at det kalder på fejring og markering – de nærmere omstændigheder er ikke faslagt, men vi tænker det kunne være super fint med et event, der markerede fødselsdagen og også var et samarbejdsevent mellem alle os, der gerne vil have aktivitet i området.

Endnu engang tak til bestyrelsen for samarbejdet – tak til hele personalegruppen for at drive et bad, som vi er stolte af og tak til jer, som er dukket op i dag – håber I vil bakke op om de vedtægtsændringer, som vil blive fremlagt om et øjeblik.

 pva HinnerupBadets bestyrelse

 Jan S. Johansen

Formand.

 

Bilag til punkt 7.

Vedtægter for Hinnerup-Badet                                                                                      

 §1

 Formål

 Hinnerup-Badet er en almennyttig forening, som har til formål at forestå driften af den del af matr.nr. 1L Hinnerup by, Grundfør, som foreningen har lejet af Favrskov Kommune.

 Hinnerup-Badet er et familiebad, som skal tilgodese hele familiens behov for:

 - Motion og helse

 - Rekreation

 - Leg og morskab

 - Afslapning

 - Hygge og samvær

 - Svømning

 Hinnerup-Badet skal være et fristed, et sted hvor alle kommer for at have nogle gode oplevelser i en sjov og afslappet atmosfære, omkring forskellige aktiviteter, dækkende et meget bredt behov.

 Konkurrencesvømning skal således tilgodeses, men udgangspunktet er de bredere rekreative og motionelle behov blandt borgerne i almindelighed.

 Den almennyttige forenings vilkår for anvendelse af Hinnerup-Badets faciliteter fremgår i øvrige af særskilt leje- og driftsaftale, hvis indhold er at betragte som en del af nærværende vedtægter.

                                                                                                                                 

§2

 Bestyrelsens sammensætning og valg.

 Hinnerup-Badet ledes af en bestyrelse på minimum 6 medlemmer sammensat således:

 - minimum 5 valgt af generalforsamlingen

 - 1 medarbejderrepræsentant valgt af og blandt medarbejderne ved Hinnerup-Badet (driftslederen kan ikke vælges som medarbejderrepræsentant).

 Driftslederen deltager i bestyrelsesmøderne som bestyrelsens sekretær.

 Bestyrelseshvervet er ulønnet.

 Generalforsamlingsvalgte medlemmer vælges for 2 år. Minimum 3 vælges i ulige år, og minimum 2 i lige år.

 Medarbejderrepræsentanten vælges for 1 år ad gangen.

Bestyrelsen konstituerer sig efter det årlige bestyrelsesvalg med formand og næstformand, der ikke kan være medarbejderrepræsentant.

 §3

 Medlemmer

 Medlemskab af den almennyttige forening Hinnerup-Badet kan omfatte:

 Personer over 18 år - årskontingent 50 kr.

 Foreninger - årskontingent 100 kr.

 For at opnå personligt medlemskab skal man være bosiddende i Favrskov Kommune.

 Foreningsmedlemskab kan opnås af alle foreninger med fritidsaktiviteter i Hinnerup-Badet og hjemmehørende i Favrskov Kommune.

Medlemmerne har ingen andel i foreningens formue eller evt. overskud. Medlemmerne hæfter heller ikke for foreningens gæld eller evt. driftsunderskud.

 §4

 Generalforsamling

 Indkaldelse til generalforsamlinger (såvel ordinære som ekstraordinære) sker ved indkaldelse af medlemmerne pr. mail, opslag på foreningens hjemmeside, i badet samt eventuelt bekendtgørelse på sociale medier med mindst 14 dages varsel, og dagsordenen angives i bekendtgørelsen.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned.

 Dagsordenen skal omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent

2. Årsberetning ved formanden

3. Godkendelse af foregående års regnskab

4. Indkomne forslag

5. Godkendelse af næste års budget

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

7. Valg af 2 revisorer

8. Eventuelt

Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, må være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage forud for generalforsamlingen.

Stemmeberettigede og valgbare på generalforsamlingen er alle foreningens medlemmer. Ønsker udøvere af foreningens udbudte aktiviteter valgbarhed og stemmeret, kan det ske ved at tegne personligt medlemskab som under § 3.

 Foreningens medlemmer har følgende stemmer:

 Personer over 18 år: 1 stemme

 Foreninger: 1 stemme

 Der kan kun stemmes på generalforsamlingen ved personligt fremmøde.

 Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når en enig bestyrelse finder anledning eller når mindst 1/3 af de stemmeberettigede skriftligt overfor bestyrelsen fremsætter anmodning herom. I skrivelsen angives, hvad der ønskes behandlet på generalforsamlingen.

 §5

Bemyndigelse

 Den almennyttige forening Hinnerup-Badet tegnes af formand (i dennes fravær af næstformand) i forening med driftslederen.

 Hvis bestyrelsen påtager sig forpligtelser, der strækker sig ud over det aktuelle regnskabsår, kræves den samlede bestyrelses underskrift.

 Bestyrelsen kan give driftslederen eller enkeltpersoner fuldmagt til at disponere indenfor rammer, der beskrives i forretningsordenen.

 §6

 Bestyrelsesmøder

 Bestyrelsen afholder mindst 4 møder årligt, og i øvrigt så ofte formanden eller et flertal i bestyrelsen ønsker det. Indkaldelse skal normalt ske med mindst 14 dages varsel.

 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 4 medlemmer - heraf formanden eller næstformanden - er til stede. Alle afgørelser sker ved almindelig stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens (eller i dennes fravær, næstformandens) stemme udslagsgivende. Der føres protokol over alle beslutninger ved bestyrelsens møder. Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden, der sendes til byrådets orientering.

 §7

Regnskab

 Regnskabsåret er kalenderåret.

 Revision af det årlige regnskab sker ved godkendt revisor, samt de af generalforsamlingen valgte revisorer.

 Inden generalforsamlingen udfærdiges årsregnskabet. Regnskabet fremsendes efter godkendelse på generalforsamlingen sammen med referat fra generalforsamlingen til orientering for Favrskov Kommune.

 §8

 Budget

 Bestyrelsen er ansvarlig for, at der udarbejdes et budget, der fremlægges til godkendelse på generalforsamlingen. Det godkendte budget fremsendes til orientering sammen med referat fra generalforsamlingen til Favrskov Kommune.

                                                                                                                                        §9

Personale

Bestyrelsen ansætter og afskediger driftsleder af Hinnerup-Badet.

Månedslønnet personale ansættes af driftsleder og formand/næstformand.

Timelønnet personale ansættes af driftsleder.

 Afsked af månedslønnet personale besluttes af bestyrelsen efter indstilling af driftsleder.

 Afsked af timelønnet personale foretages af driftsleder og formand/næstformand.

 Øvrige principper for personale herunder lønforhold fastsættes af bestyrelsen.

 Den daglige ledelse varetages af driftslederen.

 §10

 Åbningstid og priser

Bestyrelsen fastsætter ved budgetlægningen priser for benyttelse af anlægget samt i hvilket omfang, der skal ydes rabat for grupper, månedskort, sæsonkort osv.

 Regler for offentlig åbningstid og lejefastsættelse for klubber og institutioner fastsættes i leje-driftsaftale, der indgås med Favrskov Kommune.

 §11

 Ændring af vedtægt

 Vedtægtsændringer kan kun finde sted, når 2/3 af generalforsamlingen stemmer derfor (og ændringerne efterfølgende er godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune.)slettes!

 Tvist om fortolkning af vedtægter forelægges Byrådet i Favrskov Kommune til afgørelse.-slettes

 

                                                                                                                                     §12

 Ikrafttræden

 De på generalforsamlingen godkendte vedtægter pr 20.2.2023 træder i kraft den 1. i måneden efter godkendelse i byrådet.

De af byrådet godkendte vedtægter af 20. maj 2007 træder i kraft den 1. i måneden efter godkendelse på Badets næstkommende ekstraordinære generalforsamling i henhold til referatet fra samme.

 §13

Nedlæggelse af forening

 Beslutning om foreningens opløsning, skal vedtages på en generalforsamling.

 Til gyldig vedtagelse kræves, at forslaget ved sagens behandling opnår tilslutning med mindst 2/3 af generalforsamlingens samlede mulige stemmetal, eller at der ved to efterfølgende ekstraordinære generalforsamlinger afgives et antal stemmer for forslaget, der mindst svarer til 2/3 af de i generalforsamlingen deltagende stemmeberettigede.

 I tilfælde af foreningens opløsning indstiller generalforsamlingen til byrådet anvendelsen af foreningens midler, der i alle tilfælde skal anvendes til forbedring af Hinnerup-Badet.

                                      

Godkendt af byrådet den 16. December 1992

 Godkendt af byrådet den 27. april 1994

 Godkendt af byrådet i Favrskov Kommune den 29. maj, 2007

 Godkendt HinnerupBadets generalforsamling 20.2.2023

 _____________________

Dirigent

  

Godkendt byrådet Favrskov Kommune den cc.dd. 2023Referat fra Hinnerup-Badets generalforsamling d. 21/2 2022 hos Olivias Køkken. 

                                                 

1)                                     Valg af dirigent. 

Hans Peter Krupsdahl blev valgt. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt samt beslutningsdygtig og gav ordet videre til formanden. 

2)                                    Årsberetning ved formanden. 

Jan Sau Johansen fremlagde bestyrelsens beretning for 2021.

Årsberetningen blev godkendt af generalforsamlingen.

Se skriftlig beretning i nedenstående bilag.  

Der var spørgsmål til genstart af udesaunaen. Bestyrelsen har besluttet at reetablere saunaen – forventet udført i løbet af ca. 3 uger. 

3)                                    Godkendelse af foregående årsregnskab. 

Henrik Sloth fremlagde regnskab 2021.

Regnskabet blev godkendt. 

4)                                    Godkendelse af næste års budget. 

Henrik Sloth fremlagde budget 2022.

Budgettet blev godkendt. 

5)                                    Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg var Vivi Søndergaard der blev genvalgt for en 2 årig periode.

Kurt Overbye havde valgt at udtræde af bestyrelsen og blev erstattet af Rasmus Schøler, der ligeledes blev valgt for en 2 årig periode.   

Desuden blev Janni Kappel indstillet til at deltage i bestyrelsesarbejdet i det kommende år. Denne ordning har tidligere været anvendt i bestyrelsen for at indsluse nye mulige medlemmer og blev godkendt af generalforsamlingen.

6)                                    Valg af 2 revisorer. 

Genvalg til Hans Peter Krupsdahl og Jens Ørregaard Nielsen 

7)                                    Indkomne forslag. 

                     Ingen indkomne forslag 

8)                                    Eventuelt. 

Mette Work oplyste, af Favrskov kommune har valgt at indstille projekt ”Favrskov talent”

Else Juhl takkede personalet for deres indsats, specielt under Corona-nedlukningen.     

                        Bestyrelsen var efter generalforsamlingen vært ved en let anretning. 

                        Der var 13 fremmødte.  

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Jan Sau Johansen som formand, Mette Høi som næstformand og Henrik Sloth som kasserer.

 Referent: Jørgen Mundt

________________________

Dirigent: Hans Peter Krupsdahl

  

Bilag til punkt 2.

 Beretning for HinnerupBadets arbejde i 2021

Generalforsamlingen den 21.2.2022/jsj

Året 2021 Coronaens år 2 plus en hel del mere ….

Gradvis nedlukning og adgang kun for særligt udvalgte prægede foråret 2021. Den delvise nedlukning har medvirket til optimering og ekstra opmærksomhed på driftsforholdene i forhold til forbrugs- og energiudgifter. I stedet for hjemsendelse af det faste personale blev alle hjørner af badet gennemgået og vedligeholdt, så faciliteterne stod skarpe og klare til at tage imod gæster, da muligheden bød sig. Vore medarbejdere blev "opkvalificeret" til podere på de lokale skoler. Der blev gennemført udendørs aktiviteter med udefitness og walk and talk arrangementer, ligesom vi besluttede at forlænge sæsonen og give rabat for de medlemmer, som gentilmeldte sig – alle tiltag blev positivt modtaget og vi har hovedsagligt modtaget stor opbakning – tak til vore medlemmer for støtten.

På et tidspunkt for nogle år siden satte vi gang i et udendørs Wellness projekt med en udesauna som primære omdrejningspunkt. Dette projekt blev godkendt i Favrskov Byråd i foråret 2021 og trods udfordringer og forhindringer er det nu lykkes at få sendt projektet i udbud og vi afventer nu at få priser retur, så vi kan træffe beslutning om realisering af projektet.

På personalesiden er der sket en del i det forløbne år. I kraft af manglende behov for timelønnede har flere fået anden beskæftigelse og dette har medført, at vi har ansat 5 nye timeansatte. Gert, der har været vores tekniske omdrejningspunkt valgte ny græsgange i 2021 – tak for indsatsen til Gert og velkommen som ny teknisk ansvarlig til Nichlas, der kender til badet gennem tidligere ansættelsesforhold.

Det er tilsyneladende ikke kun os i bestyrelsen, der bliver siddende i årevis – vi har således i 2021 kunnet markere 20 års jubilæum for Lotte og et rigtigt flot 25 års jubilæum for Jørgen – tak til Jer for mange års indsats i HinnerupBadet. I forbindelse med 25-års jubilæet fik HinnerupBadet sit første æresmedlem, da Kurt Overbye fik overrakt et diplom. Kurt har været sygemeldt fra arbejdet i bestyrelsen og er udtrådt af bestyrelsen. Vi skylder alle Kurt et kæmpe stort skulderklap og tak for indsatsen for svømningen i Hinnerup fra år før etableringen af HinnerupBadet til nu! Tak Kurt!

 

Vi nærmer os noget, der ligner det vi godt kan lide, nemlig at vi er tæt på 100% i gang med aktiviteter siden efteråret – det gælder de daglige tilbud, offentlig åbning, svømmestævner, aquacamps m.m.!

Vi kan nu igen mødes fysisk til pizza-personale møder, bestyrelsesmøder, sammenkomster – herligt, at der er lidt større kontakt end den, der opnås gennem et skærmbillede.

I forhold til de tidligere omtalte projekter har vi prioriteret at arbejde med saunaprojektet, ligesom vi også er i dialog med Favrskov Kommune om et solcelleprojekt, som forhåbentligt vil kunne understøtte driften og hjælpe til en lidt grønnere profil for HinnerupBadet. Der pågår fortsat mødevirksomhed omkring udviklingen af Rønbækområdet i samarbejde med flere af områdets foreninger og organisationer.

Tak for samarbejdet i bestyrelsen – tak til alle medarbejdere, tak for samarbejdet med HOG-svømning v. Jan Henrik og tak til Jer, der valgte at komme og deltage i årets generalforsamling.

pva HinnerupBadets bestyrelse

Jan S. Johansen

Formand.

  ___________________________________________________________________________                      

 

Referat fra Hinnerup-Badets virtuelle generalforsamling d. 23/2 2021. 

                                                 

1)                                     Valg af dirigent. 

Lotte Stabel Henriksen blev valgt. Hun konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og gav ordet videre til formanden. 

2)                                    Årsberetning ved formanden. 

Jan Sau Johansen fremlagde bestyrelsens beretning for aktiviteter i 2020.

Se skriftlig beretning i nedenstående bilag.   

3)                                    Godkendelse af foregående årsregnskab. 

Jørgen Mundt fremlagde regnskab 2020.

Regnskabet blev godkendt. 

4)                                    Godkendelse af næste års budget. 

Jørgen Mundt fremlagde budget 2021.

Budgettet blev godkendt. 

5)                                    Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg var Mette Høi, Henrik Sloth og Jan Johansen. – alle blev genvalgt. 

6)                                    Valg af 2 revisorer. 

Genvalg til Hans Peter Krupsdahl og Jens Ørregaard Nielsen 

7)                                    Indkomne forslag. 

                     Ingen indkomne forslag 

8)                                    Eventuelt. 

-                              

                            Beretning, årsregnskab og budget var sendt til alle medlemmer inden mødet. 

Der var 14 deltagere primært bag skærmene og resten på terrassen i Hinnerup-Badet. 

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Jan Sau Johansen som formand og Mette Høi som næstformand.

 

Referent: Jørgen Mundt 

 

________________________

Dirigent: Lotte Stabel Henriksen


Bilag til punkt 2.

 Beretning for HinnerupBadets arbejde i 2020

 Generalforsamlingen den 23.2.2021/jsj 

Året 2020 vil blive husket som det år, hvor historien ikke gentager sig også en beretning i HinnerupBadet vil omhandle COVID 19 og konsekvenserne heraf. Denne generalforsamling er et synligt resultat af den tid vi lever i og at vi må finde nye veje.

Året har være præget af to nedlukningsperioder, hvor der blev lukket og slukket for alle aktiviteter og tilbage står en mennesketom facilitet. Alle vore timeansatte er blevet sat på stand by og taget ud af vagtplanen. Antallet af timelønnede er i løbet af efteråret optimeret og de fastansatte har i perioden siden marts 2020 udvist stor vilje til omstilling og fleksibilitet i forhold til arbejdsopgaver og arbejdstider. Vore gæster har ikke lagt skjul på, at de savner at kunne komme i gang med deres respektive aktiviteter, men der har fra alle sider været udvist særdeles stor forståelse og imødekommenhed.

I forbindelse med første nedlukning blev der gennemført udefitnes og seniorwalk, ligesom vi forlængede sæsonen og tilbød flere af vore aktivitetsmedlemmer fri adgang til HinnerupBadet på forskellige tidspunkter – tak fordi i bakkede op og forblev positive.

En tidligere fastansat og gennem mange år timeansat kollega og medarbejderrepræsentant i bestyrelsen fik mulighed for at udvikle sin gus interesse andet steds og herfra skal lyde en stor tak for indsatsen gennem rigtigt mange år.

I forhold til etablering af nye saunafaciliteter og udendørs arealer har vi været på inspirationstur til Viborg, Herning og Ikast. Vi har hen mod slutningen af 2020 modtaget myndigheds godkendelse af saunaprojektet og i bestyrelsen tror vi på, at vi inden næste års generalforsamling har fået etableret en saunahytte i tilknytning til HinnerupBadet og håbet er selvfølgeligt, at der så også må komme gæster ind i vore faciliteter, når disse er udbyggede. Saunahytten og ejerskab af denne er på byrådets møde i marts måned 2021.

I forhold til visionsprojektet for hele Rønbækområdet og idrætslivet fra Søften til HH Skolen har dette ligget og simret og det har vist sig særdeles vanskeligt at få igangsat konkrete initiativer og tiltag, der kunne bringe dette projekt videre. Vi har fra HinnerupBadets side fokuseret på saunaprojektet og så må vi se, hvordan vi kan spille ind i det andet projekt også.

I den igangværende nedlukningsperiode har det faste personale sørget for at gennemføre en lang række rengørings- og vedligheholdelsesprojekter, så hele anlægget kan stå skarpt, når gæster igen kan komme i vandet.

Siden sidste generalforsamling er der desuden etableret eventlys i svømmehallen, ligesom de store blå ventilationsrør er blevet udskiftet. Skvulpe render er blevet renoveret og i personalekontoret er der etableret ovenlysvindue og et af de helt store projekter har været etablering af "mobil bænk" i omklædningsrummet.

Er der da slet ikke noget, der er ligesom sidste år – jo – vores samarbejde med Favrskov Kommune fungerer fortsat positivt og på håndslag – vi satser på at have en driftsaftale på plads snarest!

Tak for samarbejdet i bestyrelsen – tak til alle medarbejdere og tak til Jer, der valgte at tune ind på dette års generalforsamling via de sociale medier.

pva HinnerupBadets bestyrelse

Jan S. Johansen

Formand.

 

 ___________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                      

Referat fra Hinnerup-Badets generalforsamling d. 20/2 2020 hos SKIC. 

                                                

1)                                     Valg af dirigent. 

Finn Koldby Andersen blev valgt. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt bl.a. via annonce i ”Lokalavisen Favrskov” d. 5/2-20 og gav ordet videre til formanden.

 2)                                    Årsberetning ved formanden. 

Jan Sau Johansen fremlagde bestyrelsens beretning for aktiviteter i 2019.

Se nedenstående.  

Den nye ”vejledende 11 års regel” blev kommenteret og der var opbakning fra generalforsamlingen til at indføre dette.

Årsberetningen blev godkendt af generalforsamlingen.

 3)                                    Godkendelse af foregående årsregnskab. 

Kurt Overbye fremlagde regnskab 2019.

Der var spørgsmål vedr. opnåede besparelser på driften. Svaret var, at det primært kommer fra besparelser på energi bl.a. som følge af ny belysning, ventilationsmotorer mv.

Regnskabet blev godkendt.

 4)                                    Godkendelse af næste års budget. 

Kurt Overbye fremlagde budget 2020 - det blev godkendt.

 5)                                    Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg var Vivi Søndergaard og Kurt Overbye – begge blev genvalgt.

Tove Bang havde valgt at udtræde af bestyrelsen og blev erstattet af Henrik Sloth, der indtræder for 1 år.

 6)                                    Valg af 2 revisorer. 

Genvalg til Hans Peter Krupsdahl og Jens Ørregaard Nielsen

7)                                    Indkomne forslag. 

Bestyrelsen efterspurgte generalforsamlingens godkendelse af, ikke længere at skulle annoncere afholdelse af generalforsamling i lokalavisen. Dette blev godkendt.

Bestyrelsen undersøger formalia vedr. vedtægtsændring/byrådsbeslutning mv.

 

8)                                    Eventuelt. 

-    

Bestyrelsen var efter generalforsamlingen vært ved en let anretning.

                           

Der var 19 fremmødte.

 

Referent: Jørgen Mundt

 

 

________________________

Dirigent: Finn Koldby Andersen

 Bilag til punkt 2.

 

Beretning for HinnerupBadets arbejde i 2019

 Generalforsamlingen den 20.2.2020/jsj

 HinnerupBadets historie gentager sig selv på den gode måde. De samme folk (+enkelte nye) deltager i generalforsamlingen og ligner totalt sig selv som var det for 3 år siden. Vi har et stabilt personale Lars Søndergaard 10års jubi – arrangement i støbeskeen. 3 timeansatte er stoppet og 3 nye er trådt til, alle søskende til tidligere ansatte. 

Vi vil og skal have de bedste svømmebadsmedarbejdere i vores område og derfor har vi til stadighed fokus på personaleudvikling og kurser, der er arbejdet med et syng og svøm koncept for babysvømning, der gennemføres erfa-møder, faglige fora og inspirationskurser i aqua cross fit, aquamamma, musikforståelse m.m. Administrativt skal der følges med i den nye ferielov, ligesom der er gennemført en personale sikkerhedsdag. 

Kurserne er ikke blot tant og fjas, men udtryk for en satsning og strategi – f.eks. etablerede vi i 2020 et hold: Deep Water Puls – et tema, som personalet fik kursus i i 2019!

 

Vi er altid optaget af aktiviteter og besøgstal og heraf følgende gode økonomi.

Stort set alle hold er udsolgte eller forventes at blive det henover sæsonen. Vi øger udlejningen af anlægget til nye såvel som kendte lejere: Favrskov Aftenskole, Herskind IF, HOG, FOF, HinnerupKollegiet, Friskolen for blot at nævn nogle!

Derudover gennemføres en række aktiviteter som Aquacamp, HOG-fodboldstævnedag, kurser m.m.

Det er super dejligt med den aktivitet og tak for godt samarbejde til alle brugergrupperne. Endeligt har vi jo også en detalje i.f.t. den offentlige åbningstid, hvor vi i 2019 nærmede os 60.000 gæster – en stigning på 9% i forhold til 2018. 

Vi har i den sammenhæng fastsat den vejledende minimumsalder for at komme alene i HinnerupBadet til 11 år. 

 Faciliteterne og de bygnings- driftsmæssige forhold har fortsat vores meget store opmærksomhed. 

Vi indviede udesauna-tønden den 10. maj – et populært indslag for både gæster i den offentlige åbningstid og på vore hold.

Der er etableret nye riste ved svulperenderne, med støtte fra HOG-svømning er der monteret nye banetove, motorer i ventilationsanlægget er udskiftet og der er gennemført en række reperationsarbejder.

Vi har modtaget støtte fra Favrskov Kommunes Grønne pulje og der er etableret LED lys i bassinerne, ligesom vi har etableret et særligt eventlys i varmtvandsbassinet for egen regning. 

Vi har også fugle på taget – fugle, som vi nu er ved at få i hånden. 

Vores wellness projekt er bragt til live igen henover efteråret 2019. Vi har hentet inspiration til en saunahytte og set, hvordan man i høj kvalitet kan etablere noget, der ikke bare er en "svedehytte!" Senest har vi fået kontakt til den arkitekt, der stod for etableringen af HinnerupBadet i sin tid kom han fra 3*Nielsen – vi ville gerne lige have hans second opinion inden vi brød igennem facaden til bygningen og voldte uoprettelig skade – Godt for det – hans input fik os igen på rette kurs og I har virkeligt noget at glæde Jer til i 2020.

Af andre fugle har vi også involveret os meget i visionsprojektet omkring Rønbækcentret eller egentligt er det jo en sammenkobling af bevægelsesmiljøerne herfra, hvor vi er i dag – igennem Rønbækcentret og videre til Haldum Hinnerup hallen. Vi overvejer en foreningsdannelse af foreningen til sammenhæng i rønbækscentret – lad os se, hvor vi kommer hen. Kommunen etablerer et crossfit område på græsarealet, som vi har fået åbnet 

op til henover sommeren. 

Afsluttende kan jeg oplyse, at et bestyrelsesmedlem har valgt at træde ud af bestyrelsen efter rigtigt mange års medvirken, nemlig Tove Bang – vi vil gerne sige tak for samarbejdet gennem en lang årrække og ønske dig alt mulig held og lykke i dit fortsatte virke i Foldby og ikke mindst i genbrugsbutikken.

 Tak til øvrige bestyrelsesmedlemmer for engagerede og livlige drøftelser på møderne og ønsket om at holde fanen højt i forhold til den opgave vi har påtaget os, nemlig at drive og udvikle HinnerupBadet til glæde for os alle.

 Tak til alle for samarbejdet og opbakningen!

 v. Jan S. Johansen Formand

______________________________________________________________________________________________________________________

                  
 
                                  Referat fra Hinnerup-Badets generalforsamling d. 21/2 2019 hos SKIC.  

                                                    

1)                                     Valg af dirigent. 

Finn Koldby Andersen blev valgt. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt bl.a. via annonce i ”Lokalavisen Favrskov” d. 5/2-19, samt beslutningsdygtig og gav ordet videre til formanden. 

2)                                    Årsberetning ved formanden. 

Jan Sau Johansen fremlagde bestyrelsens beretning for aktiviteter i 2018.

Se nedenstående.  

Årsberetningen blev godkendt af generalforsamlingen. 

3)                                    Godkendelse af foregående årsregnskab. 

Kurt Overbye fremlagde regnskabet der blev godkendt.  

4)                                    Godkendelse af næste års budget. 

Kurt Overbye fremlagde budget der blev godkendt. 

5)                                    Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg var Mette Høi, Tove Bang og Jan Sau Johansen – alle blev genvalgt.  

6)                                    Valg af 2 revisorer. 

Genvalg til Hans Peter Krupsdahl og Jens Ørregaard Nielsen 

7)                                    Indkomne forslag.  

Ingen indkomne forslag. 

 

8)                                    Eventuelt. 

Der blev spurgt om nedlukningen af torsdagsmorgensvømning havde haft den ønskede effekt? Svaret var ”ja”, det har givet øget udlejning på blandede tidspunkter, da returskylningen af filtre nu kan varieres, samt bedre mulighed for rengørings-/ og reparationsarbejder i ferier mv.

Der var også spørgsmål omkring dampbadet/pauser? Det kører lidt i intervaller, hvor det holder pause, mens det ”varmer vand” op igen. Det er sat til at drifte på max effekt og generelt oplever personalet en høj luftfugtighed og temperatur sammenlignet med, hvad vi ser andre steder.   

 

Bestyrelsen var efter generalforsamlingen vært ved en let anretning.

                           

Der var 21 fremmødte.

 

Referent: Jørgen Mundt

 

 

________________________

Dirigent: Finn Koldby Andersen


Bilag til punkt 2.

 

Beretning for HinnerupBadets arbejde i 2018

 Generalforsamlingen den 21.2.2019/jsj

 Beretning for et veloverstået 25-års jubilæums år med rigtigt mange gode og velbesøgte arrangementer – i særdeleshed henover efteråret 2018 – mere herom senere!

 Når man mærker en sten i skoen skal den ud, for oplevelsen af selv de dejligste og mest behagelige sko ødelægges af følelsen af en lille sten. Vi havde håbet og ønsket og troet på, at vi i efteråret 2018 skulle indvie et dejligt udendørs wellness område med sauna, ophold osv i området ved varmtvandsbassinet. Vi valgte at stoppe samarbejdet med vore hovedrådgiver, Signatur arkitekter, da vi ikke længere havde tillid til, at de kunne hjælpe projektet i hus indenfor den aftalte økonomi. Vi vil dog ikke opgive tankerne om at indrette et udendørs areal til wellness og som alle nu kan se er der etableret en udendørs sauna og et lille område ved rutchebanen, som forhåbentligt kan komme til at fungere indtil vi igen kommer i gang med et egentligt udviklingsprojekt. Fra HinnerupBadets side ønsker vi at tænke dette projekt sammen med det store visionsprojekt, som Favrskov Kommune – på baggrund af et gruppearbejde blandt 20+ foreninger – har udarbejdet. Tanker, ideer og visioner vil, såfremt de realiseres løfte hele området omkring Rønbækcentret og kunne blive til gavn for alle bruger af faciliteterne, herunder ikke mindst HinnerupBadet. Vore faciliteter udnyttes mere end 100% og vi er godt i gang med at sprænge rammerne med den idérigdom der hersker i personalegruppen omkring nye initiativer – godt for det – vi skal ikke gå i stå! Vi vil fra HinnerupBadets side fortsat involvere os i denne udvikling.

25 året for etableringen af HinnerupBadet blev markeret med Hinnerup-garden, Triathlon, et meget velbesøgt ungdomsdisco arrangement. Vi havde en fantastisk dag med eftermiddags reception og et aftenarrangement ved Favrskov Aftenskole. Desuden kunne man opleve en velværeopvisning, saunagus og aquapunkt, ligesom et besøg af svømmeikonet Lotte Friis var med til at skabe en rigtig god jubilæums kavalkade. 

 Vi er fortsat i god drift med en meget stabil personalegruppe, hvor vi har sagt velkommen tilbage til Mette og vi gennemførte et overraskelsesarrangement i forbindelse med Gerts 10 års ansættelse i badet. På timelønssiden var der i 2018 ingen nyansættelser.

Uden at gå i detaljer skal det nævnes, at der både er udvikling i.f.t. nye aktiviteter og nye brugere af badet – det er rigtigt dejligt! Vore besøgstal ligger forholdsvis stabilt mellem 50 og 60.000 gæster! Vore hold inklusiv de nye tiltag "let træning i varmt vand" samt babysvømmehold er stort set udsolgte, hvilket er yderst tilfredsstillende.

 Der er fortsatte planer for 2019 og fremad, nemlig involvering i visionsprojekt, afklaring af vort eget område, belysningsprojekt (som i øvrigt støttes økonomisk af Favrskov Kommune – tak for støtten.) Faciliteterne skal fortsat vedligeholdes.

Afsluttende skal der lyde en stor tak til alle, som har bidraget i 2018 og det er mange. Jeg vil benytte lejligheden til på bestyrelsens vegne at takke Frederik for sin indsats som personalerepræsentant i bestyrelsen og byde velkommen til Ulrik, som ny repræsentant. 

Tak til samarbejdspartnere – tak til personalet og ikke mindst tak til bestyrelsen for en dedikeret og engageret indsats omkring bestyrelsens arbejde.

 Tak til alle for samarbejdet og opbakningen!

 v. Jan S. Johansen Formand

 ______________________________________________________________________________________________________________________

 
                           Referat fra Hinnerup-Badets generalforsamling d. 21/2 2018 hos SKIC. 

 

Mødet startede med et indlæg af Rikke Daugaard fra SIGNATUR arkitekter. Hun præsenterede de foreløbige tegninger til det kommende ”wellnessprojekt” i Hinnerup-Badet.

Der var gode input og obs-punkter fra deltagerne på mødet, bl.a. vedr. størrelsen på gusmesterens rum, tilgængelighed for handicappede, antallet af brusere – er 3 stk. nok? mv. Disse punkter medtages i den kommende proces.   

                                                    

1)                                     Valg af dirigent. 

Finn Koldby Andersen blev valgt. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt bl.a. via annonce i ”Lokalavisen Favrskov” d. 6/2-18, samt beslutningsdygtig og gav ordet videre til formanden. 

2)                                    Årsberetning ved formanden. 

Jan Sau Johansen fremlagde bestyrelsens beretning for aktiviteter i 2017.

Se nedenstående.  

Årsberetningen blev godkendt af generalforsamlingen. 

3)                                    Godkendelse af foregående årsregnskab. 

Jørgen Mundt fremlagde regnskabet der blev godkendt.  

4)                                    Godkendelse af næste års budget. 

Jørgen Mundt fremlagde budget der blev godkendt. 

5)                                    Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg var Vivi Søndergaard og Kurt Overbye – begge blev genvalgt.  

6)                                    Valg af 2 revisorer. 

Genvalg til Hans Peter Krupsdahl og Jens Ørregaard Nielsen 

7)                                    Indkomne forslag.  

Ingen indkomne forslag.

  

8)                                    Eventuelt. 

Der blev bl.a. spurgt om mulighed for at oprette gratishold for kræftramte som i Hammel, samt løsninger med ekstra skraldespande, makeup fjerner mv. i dameomklædning. Driftsleder undersøger mulighederne. Der var desuden spørgsmål omkring vandkvalitet/godkendelse. Vi opfylder kravene i den nye lovgivning og kan se forbedret vandkvalitet bl.a. på baggrund af installering af nye filtre i 2016/17.   

 Bestyrelsen var efter generalforsamlingen vært ved en let anretning.

                          Der var 21 fremmødte.

 

Referent: Jørgen Mundt

  

________________________

Dirigent: Finn Koldby Andersen

Bilag til punkt 2.

 Beretning for HinnerupBadets arbejde i 2017

 Generalforsamlingen den 21.2.2018

 Igen igen et rigtigt fint år i HinnerupBadet, økonomisk, besøgstalsmæssigt og ikke mindst i kraft af, at vi nu efter 24 år har modtaget en ibrugtagningsgodkendelse – men med de mange udskiftninger og vedligeholdelsesopgaver, der er gennemført er det vel ok at få lov til at bruge det…

 Vi har i 2017 oplevet et lidt højere antal gæster med en stigning fra ca 50.000 i 2016 til små 57000 i 2017 – en lille del af stigningen kan skyldes en nedlukning i 2016. Som nævnt de tidligere år har vi igangsat rigtigt mange nye aktiviteter og denne målretning er medvirkende til stor interesse for at benytte HinnerupBadet. Vi oplever meget tæt på 100 % udsolgt på alle de tilbud vi etablerer. Der er således også indført saunagus på forskellige hold – og vi forsøger på den måde at bane vejen for det nye wellness område, som planlægges i området bag vipperne og varmtvandsbassinet. Vi har som inspiration været rundt for at besigtige relevante anlæg, ligesom flere af vore personaler har gennemført gusmesteruddannelse – der er noget at glæde Jer til.

 Udover de faste aktiviteter involverer vi os i en række andre initiativer f.eks  HOG-svømmestævne, Hinnerup-BørneTriatlon, Wellnessaften  og også TV2 valgaften, men det påvirkede nok hverken valgdeltagelsen eller besøgstallet.


 Vi har, så det må være bekendt, valgt at prioritere at afsætte et ikke uvæsentligt beløb til et udviklingsprojekt med udendørs sauna- og wellness område – dette vil fylde meget mere i beretningen for næste år, men husk, at I som medlemmer og brugere af HinnerupBadet kan påvirke og komme med ideer – og tiden er nu, for lige om lidt er det mere end streger på et papir og så lukker aftalerne.

 Der har i 2017 som tidligere år været afholdt møde med de organisationer, der benytter varmtvandsbassinet og dialogen er rigtig frugtbar.

Udover vort eget "lille" udviklingsprojekt bakker vi også aktivt op om visionsprojektet om en idrætsrambla i Hinnerupområdet og et sammenhængende Rønbækcenter. 

Generelt et flot år med en meget stabil personalesituation – en absolut mere end godkendt indsats, samt nye rekorder på antallet af aktivitetstilmeldinger og flere offentlige gæster igen – et svært tidspunkt at være alt for pesimistisk – og så i et år, hvor vi kan – skal og bør markere og fejre vores 25 års jubilæum – og rigtigt gerne i sammenhæng med åbning af et nyt udendørsområde. Gode ideer til markeringer eller gamle billeder eller andet med jubilæumspræg modtages meget gerne i den lille jubi-komite, der nedsat.

 Tak til alle for samarbejdet og opbakningen!

 v. Jan S. Johansen Formand