Den almennyttige forening Hinnerup-Badet afholder generalforsamling hos

                                                                                     SKIC, Kvottrupvej 9, Søften,
 
                                                                                  Torsdag den 20. februar, kl. 19.00 
 
                                                                                                 Dagsorden:
 
                                                                      1. Valg af dirigent
                                                                      2. Årsberetning ved formanden
                                                                      3. Godkendelse af foregående års regnskab
                                                                      4. Godkendelse af næste års budget
                                                                      5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
                                                                      6. Valg af 2 revisorer
                                                                      7. Indkomne forslag
                                                                      8. Eventuelt
 
                                 Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage forud for generalforsamlingen.  
                                                                      Bestyrelsen vil være vært ved en let anretning. 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
 
                     
 
 
                                  Referat fra Hinnerup-Badets generalforsamling d. 21/2 2019 hos SKIC.  

                                                   

1)                                     Valg af dirigent.

Finn Koldby Andersen blev valgt. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt bl.a. via annonce i ”Lokalavisen Favrskov” d. 5/2-19, samt beslutningsdygtig og gav ordet videre til formanden. 

2)                                    Årsberetning ved formanden.

Jan Sau Johansen fremlagde bestyrelsens beretning for aktiviteter i 2018.

Se nedenstående.  

Årsberetningen blev godkendt af generalforsamlingen. 

3)                                    Godkendelse af foregående årsregnskab.

Kurt Overbye fremlagde regnskabet der blev godkendt.  

4)                                    Godkendelse af næste års budget.

Kurt Overbye fremlagde budget der blev godkendt. 

5)                                    Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg var Mette Høi, Tove Bang og Jan Sau Johansen – alle blev genvalgt.  

6)                                    Valg af 2 revisorer.

Genvalg til Hans Peter Krupsdahl og Jens Ørregaard Nielsen 

7)                                    Indkomne forslag.  

Ingen indkomne forslag. 

 

8)                                    Eventuelt.

Der blev spurgt om nedlukningen af torsdagsmorgensvømning havde haft den ønskede effekt? Svaret var ”ja”, det har givet øget udlejning på blandede tidspunkter, da returskylningen af filtre nu kan varieres, samt bedre mulighed for rengørings-/ og reparationsarbejder i ferier mv.

Der var også spørgsmål omkring dampbadet/pauser? Det kører lidt i intervaller, hvor det holder pause, mens det ”varmer vand” op igen. Det er sat til at drifte på max effekt og generelt oplever personalet en høj luftfugtighed og temperatur sammenlignet med, hvad vi ser andre steder.   

 

Bestyrelsen var efter generalforsamlingen vært ved en let anretning.

                          

Der var 21 fremmødte.

 

Referent: Jørgen Mundt

 

 

________________________

Dirigent: Finn Koldby Andersen


Bilag til punkt 2.

 

Beretning for HinnerupBadets arbejde i 2018

 

Generalforsamlingen den 21.2.2019/jsj

 

Beretning for et veloverstået 25-års jubilæums år med rigtigt mange gode og velbesøgte arrangementer – i særdeleshed henover efteråret 2018 – mere herom senere!

 

Når man mærker en sten i skoen skal den ud, for oplevelsen af selv de dejligste og mest behagelige sko ødelægges af følelsen af en lille sten. Vi havde håbet og ønsket og troet på, at vi i efteråret 2018 skulle indvie et dejligt udendørs wellness område med sauna, ophold osv i området ved varmtvandsbassinet. Vi valgte at stoppe samarbejdet med vore hvoedrådgiver, Signatur arkitekter, da vi ikke længere havde tillid til, at de kunne hjælpe projektet i hus indenfor den aftalte økonomi. Vi vil dog ikke opgive tankerne om at indrette et udendørs areal til wellness og som alle nu kan se er der etableret en udendørs sauna og et lille område ved rutchebanen, som forhåbentligt kan komme til at fungere indtil vi igen kommer i gang med et egentligt udviklingsprojekt. Fra HinnerupBadets side ønsker vi at tænke dette projekt sammen med det store visionsprojekt, som Favrskov Kommune – på baggrund af et gruppearbejde blandt 20+ foreninger – har udarbejdet. Tanker, ideer og visioner vil, såfremt de realiseres løfte hele området omkring Rønbækcentret og kunne blive til gavn for alle bruger af faciliteterne, herunder ikke mindst HinnerupBadet. Vore faciliteter udnyttes mere end 100% og vi er godt i gang med at sprænge rammerne med den idérigdom der hersker i personalegruppen omkring nye initiativer – godt for det – vi skal ikke gå i stå! Vi vil fra HinnerupBadets side fortsat involvere os i denne udvikling.

25 året for etableringen af HinnerupBadet blev markeret med Hinnerup-garden, Triathlon, et meget velbesøgt ungdomsdisco arrangement. Vi havde en fantastisk dag med eftermiddags reception og et aftenarrangement ved Favrskov Aftenskole. Desuden kunne man opleve en velværeopvisning, saunagus og aquapunkt, ligesom et besøg af svømmeikonet Lotte Friis var med til at skabe en rigtig god jubilæums kavalkade.

 

Vi er fortsat i god drift med en meget stabil personalegruppe, hvor vi har sagt velkommen tilbage til Mette og vi gennemførte et overraskelsesarrangement i forbindelse med Gerts 10 års ansættelse i badet. På timelønssiden var der i 2018 ingen nyansættelser.

Uden at gå i detaljer skal det nævnes, at der både er udvikling i.f.t. nye aktiviteter og nye brugere af badet – det er rigtigt dejligt! Vore besøgstal ligger forholdsvis stabilt mellem 50 og 60.000 gæster! Vore hold inklusiv de nye tiltag "let træning i varmt vand" samt babysvømmehold er stort set udsolgte, hvilket er yderst tilfredsstillende.

 

Der er fortsatte planer for 2019 og fremad, nemlig involvering i visionsprojekt, afklaring af vort eget område, belysningsprojekt (som i øvrigt støttes økonomisk af Favrskov Kommune – tak for støtten.) Faciliteterne skal fortsat vedligeholdes.

Afsluttende skal der lyde en stor tak til alle, som har bidraget i 2018 og det er mange. Jeg vil benytte lejligheden til på bestyrelsens vegne at takke Frederik for sin indsats som personalerepræsentant i bestyrelsen og byde velkommen til Ulrik, som ny repræsentant.

Tak til samarbejdspartnere – tak til personalet og ikke mindst tak til bestyrelsen for en dedikeret og engageret indsats omkring bestyrelsens arbejde.

 

Tak til alle for samarbejdet og opbakningen!

 

v. Jan S. Johansen Formand

 

 *********************************************************************************************************************
 
                           Referat fra Hinnerup-Badets generalforsamling d. 21/2 2018 hos SKIC.

 

Mødet startede med et indlæg af Rikke Daugaard fra SIGNATUR arkitekter. Hun præsenterede de foreløbige tegninger til det kommende ”wellnessprojekt” i Hinnerup-Badet.

Der var gode input og obs-punkter fra deltagerne på mødet, bl.a. vedr. størrelsen på gusmesterens rum, tilgængelighed for handicappede, antallet af brusere – er 3 stk. nok? mv. Disse punkter medtages i den kommende proces.   

                                                   

1)                                     Valg af dirigent.

Finn Koldby Andersen blev valgt. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt bl.a. via annonce i ”Lokalavisen Favrskov” d. 6/2-18, samt beslutningsdygtig og gav ordet videre til formanden. 

2)                                    Årsberetning ved formanden.

Jan Sau Johansen fremlagde bestyrelsens beretning for aktiviteter i 2017.

Se nedenstående.  

Årsberetningen blev godkendt af generalforsamlingen. 

3)                                    Godkendelse af foregående årsregnskab.

Jørgen Mundt fremlagde regnskabet der blev godkendt.  

4)                                    Godkendelse af næste års budget.

Jørgen Mundt fremlagde budget der blev godkendt. 

5)                                    Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg var Vivi Søndergaard og Kurt Overbye – begge blev genvalgt.  

6)                                    Valg af 2 revisorer.

Genvalg til Hans Peter Krupsdahl og Jens Ørregaard Nielsen 

7)                                    Indkomne forslag.  

Ingen indkomne forslag.

  

8)                                    Eventuelt.

Der blev bl.a. spurgt om mulighed for at oprette gratishold for kræftramte som i Hammel, samt løsninger med ekstra skraldespande, makeup fjerner mv. i dameomklædning. Driftsleder undersøger mulighederne. Der var desuden spørgsmål omkring vandkvalitet/godkendelse. Vi opfylder kravene i den nye lovgivning og kan se forbedret vandkvalitet bl.a. på baggrund af installering af nye filtre i 2016/17.   

 

Bestyrelsen var efter generalforsamlingen vært ved en let anretning.

                          

Der var 21 fremmødte.

 

Referent: Jørgen Mundt

  

________________________

Dirigent: Finn Koldby Andersen


Bilag til punkt 2.

 

Beretning for HinnerupBadets arbejde i 2017

 

Generalforsamlingen den 21.2.2018

 

Igen igen et rigtigt fint år i HinnerupBadet, økonomisk, besøgstalsmæssigt og ikke mindst i kraft af, at vi nu efter 24 år har modtaget en ibrugtagningsgodkendelse – men med de mange udskiftninger og vedligeholdelsesopgaver, der er gennemført er det vel ok at få lov til at bruge det…

 

Vi har i 2017 oplevet et lidt højere antal gæster med en stigning fra ca 50.000 i 2016 til små 57000 i 2017 – en lille del af stigningen kan skyldes en nedlukning i 2016. Som nævnt de tidligere år har vi igangsat rigtigt mange nye aktiviteter og denne målretning er medvirkende til stor interesse for at benytte HinnerupBadet. Vi oplever meget tæt på 100 % udsolgt på alle de tilbud vi etablerer. Der er således også indført saunagus på forskellige hold – og vi forsøger på den måde at bane vejen for det nye wellness område, som planlægges i området bag vipperne og varmtvandsbassinet. Vi har som inspiration været rundt for at besigtige relevante anlæg, ligesom flere af vore personaler har gennemført gusmesteruddannelse – der er noget at glæde Jer til.

 

Udover de faste aktiviteter involverer vi os i en række andre initiativer f.eks  HOG-svømmestævne, Hinnerup-BørneTriatlon, Wellnessaften  og også TV2 valgaften, men det påvirkede nok hverken valgdeltagelsen eller besøgstallet.


Vi har, så det må være bekendt, valgt at prioritere at afsætte et ikke uvæsentligt beløb til et udviklingsprojekt med udendørs sauna- og wellness område – dette vil fylde meget mere i beretningen for næste år, men husk, at I som medlemmer og brugere af HinnerupBadet kan påvirke og komme med ideer – og tiden er nu, for lige om lidt er det mere end streger på et papir og så lukker aftalerne.

 

Der har i 2017 som tidligere år været afholdt møde med de organisationer, der benytter varmtvandsbassinet og dialogen er rigtig frugtbar.

 

Udover vort eget "lille" udviklingsprojekt bakker vi også aktivt op om visionsprojektet om en idrætsrambla i Hinnerupområdet og et sammenhængende Rønbækcenter.

 

Generelt et flot år med en meget stabil personalesituation – en absolut mere end godkendt indsats, samt nye rekorder på antallet af aktivitetstilmeldinger og flere offentlige gæster igen – et svært tidspunkt at være alt for pesimistisk – og så i et år, hvor vi kan – skal og bør markere og fejre vores 25 års jubilæum – og rigtigt gerne i sammenhæng med åbning af et nyt udendørsområde. Gode ideer til markeringer eller gamle billeder eller andet med jubilæumspræg modtages meget gerne i den lille jubi-komite, der nedsat.

 

Tak til alle for samarbejdet og opbakningen!

 

v. Jan S. Johansen Formand